"Všechno, co děti učíme,  je nutné spojovat se skutečným životem. Musíme se ovšem vynasnažit být důslední a vše, čemu se děti naučily, dotáhnout do konce a převést do praktického života." M. M.

Ucelený systém péče a vzdělávání dětí od 1, 5 roku do 6 let, vycházející z Montessori pedagogiky. 


Maria Montessori

DÍTĚ JE TVŮRCEM SEBE SAMA - každé dítě je zvídavé a rádo se učí        a objevuje svět. Je samo schopné si instinkivně vybírat podněty z jeho blízkého okolí, které podorují jeho rozvoj. Úlohou průvodce je připravit pro dítě prostředí tak, aby v rámci svých možností a schopností mohlo samo objevovat svět. Dát mu čas, prostor, aby se mohlo rozvíjet intuitivně samo.

O nás

RUKA JE NÁSTROJEM DUCHA - klademe důraz na zapojení co nejvíce smyslů při aktivitách. V činnostech by měla být vždy zapojena oblast fyzická i psychická. Naši průvodci se snaží       a kladou důraz na celostní učení, aby si děti vše prakticky vyzkoušely a učily se formou vlastního prožitku.